Bani europeni pentru apicultori! Cum poți accesa până la 50.000 de euro pentru creșterea albinelor

0 35

Apicultorii pot accesa fonduri europene nerambursabile prin PNDR 2014-2020. Una dintre căile de a accesa sprijinul comunitar pentru dezvoltarea exploatație apicole este reprezentată de Submăsura 6.1 ”Instalarea tinerilor fermieri” în care suma ce poate fi obținută este de până la 50.000 de euro. 

Submăsura 6.1 ”Instalarea tinerilor fermieri” din PNDR 2014-2020, o submăsură cu sesiune continuă deschisă până pe 31 octombrie 2016, este o oportunitate pentru apicultorii care au până în 40 de ani să își dezvolte afacerea de creștere a albinelor cu ajutorul fondurilor europene. Se poate accesa un sprijin de până la 50.000 de euro, sprijin 100% nerambursabil, dacă sunt întrunite anumite condiții.

SPRIJINUL NERAMBURSABIL de maximum 50.000 euro:
· va fi acordat sub formă de primă în două tranșe, astfel:
– 75% din cuantumul sprijinului la primirea deciziei de finanțare
– 25% din cuantumul sprijinului în maximum trei ani de la primirea deciziei de finanțare;

Așa cum spune și denumirea submăsurii din PNDR, beneficiarii trebuie să aibă până în 40 de ani, vârstă împlinită la momentul depunerii cererii de finanțare, și care se stabilește pentru prima dată într-o exploatație agricolă ca șef al respectivei exploatații.

Sprijinul se acordă pentru exploatațiile agricole care au o dimensiune între 12.000 și 50.000 de SO (valoare de producție standard). Cum pentru o familie de albine, calculul se face cu 52,26 SO, rezultă că pentru a fi eligibil la această finanțare, stuparul trebuie să dețină cel puțin 229 de familii de albine. Și cel mult, 956 de stupi! De precizat că în calcularea dimensiunii unei exploatații se iau în calcul și ale elemente – teren agricol cultivat cu diferite culturi, pajiști permanente, livezi sau efective de animale. Pentru fiecare din aceste elemnte se iau în considerare SO-uri diferite, astfel că șansele de a accesa măsura cresc.

Ca și formă de organizare a stupinei (dacă rămânem la cazul unui apicultor care doar crește albine și nu are și alte activități agricole), sunt eligibile următoarele:

-persoană fizică înregistrată şi autorizată în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările şi completările ulterioare: o individual şi independent, ca persoană fizică autorizată;
o ca întreprinzător titular al unei întreprinderi individuale;
o ca întreprinzător titular al unei întreprinderi familiale;
-asociat unic şi administrator al unei societăţi cu răspundere limitată – SRL, înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-asociat majoritar (majoritate absolută 50%+1) și administrator al unei societăţi cu răspundere limitată – SRL, înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Atenție! Un singur reprezentant al unui SRL (asociat unic /asociat majoritar şi administrator) poate primi sprijin prin această submăsură. În cadrul unei familii, doar unul din membri (soţ-soţie) poate să beneficieze de sprijin pentru instalare fie prin intermediul Măsurii 112 – Instalarea tinerilor fermieri, fie prin intermediul submăsurii 6.1 – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri. De asemenea, în situaţia preluării exploataţiei de la soţ /soţie nu se acordă punctaj la selecţie pentru preluare integrală. Aceste condiţii vor fi verificate și în cadrul Cererilor de Finanțare depuse prin intermediul unui Grup de Acțiune Locală. Contractele care conferă dreptul de folosință asupra terenurilor agricole trebuie sa fie încheiate în numele solicitantului şi valabile la momentul depunerii Cererii de Finanţare.

Pe perioada de implementare şi monitorizare a proiectului solicitantul trebuie să menţină cel puţin încadrarea în dimensiunea SO a exploataţiei agricole, pentru care proiectul este selectat şi aprobat, fără a reduce dimensiunea SO sub limita cu care exploataţia a accesat sprijin.

În cazul exploataţiilor care deţin animale, respectiv albine, acestea vor fi în proprietatea persoanei autorizate/ societăţii.

„Informații privind complementaritatea”, nu pot fi finanțate prin PNDR acțiunile eligibile prin Programul Național Apicol (PNA–aprobat prin H.G nr. 1050/2013, cu modificările și completările ulterioare). Acțiunile sprijinite prin PNA se regăsesc pe pagina oficială de internet a MADR.

Toate exploataţiile agricole care îşi formează calculul SO, inclusiv din stupi. trebuie să introducă sistemul de identificare şi înregistrare a stupilor şi stupinelor, constând în plăcuţe de identificare pentru fiecare stup şi panouri de identificare a stupinelor, în conformitate cu Ordinul MADR nr. 119/ 25.05.2011 pentru aprobarea Sistemului unitar de identificarea stupinelor şi stupilor.

Prin Planul de Afaceri pot fi prevăzute acțiuni specifice domeniului apicol, cu condiţia ca aceste acţiuni să nu fie eligibile prin PNA. Viabilitatea Planului de Afaceri va fi demonstrată prin descrierea coerentă a modului de gestionare a exploatației, inclusiv din punct de vedere economic. Dacă este cazul, vor fi prezentate cheltuielile efectuate în prin unul dintre cele două programe sau ambele, după caz, având în vedere că NU există interdicţii cu privire la accesarea simultană a PNDR cuPNA. În acest mod, se asigură evitarea dublei finanţări, conform directivelor europene şi completarea acţiunilor necesare din cele două fonduri (FEADR şi FEGA), respectiv asigurarea complementarităţii dintre programe.

Indiferent de forma de organizare, solicitanţii trebuie să respecte încadrarea în categoria microîntreprinderi sau întreprinderi mici:
-microîntreprinderi – care au până la 9 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei;
-întreprinderi mici – care au între 10 şi 49 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei.

Tânărul fermier solicitant al sprijinului de instalare nu trebuie să deţină acţiuni în alte societăţi care desfășoară activități agricole.

Cine nu poate accesa sprijinul nerambursabil
– Apicultorii care figurează cu datorii către AFIR prin PNDR sau SAPARD. Ei vor putea depune proiecte doar după ce sumele sunt stinse, inclusiv cu dobânzile aferente.
– Cei care au accesat bani prin măsura ”Instalare tinerilor fermieri” în vechiul PNDR
– Cei care au accesat sume prin Măsura 141 – ”Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistență” prin vechiul PNDR sau Programul LEADER
– Beneficiarii contractelor /deciziilor de finanțare sM 6.1 care depun proiecte pentru oricare dintre celelalte submăsuri care privesc activități agricole (de exemplu: sM4.1, sM4.1a, sM4.2, 4.2a) din cadrul PNDR 2014 – 2020, sunt restricţionaţi de la finanţare, până la acordarea celei de-a doua tranșe de plată din PNDR 2014-2020.

Instalarea tânărului fermier se desfășoară în următoarele etape:
-Etapa I: Înregistrarea tânărului fermier (care urmează să se instaleze) la Oficiul Registrului Comerțului ca microîntreprindere /întreprindere mică, având pentru prima dată obiect de activitate în domeniul agricol, cu maximum 24 de luni înaintea depunerii Cererii de Finanțare (între timp, fermierul pregătește Planul de Afaceri, organizează activităţile administrative, achiziționează bunuri pentru noua întreprindere, etc.), iar înscrierea la APIA şi /sau Registrul Exploataţiei de la ANSVSA /DSVSA a exploataţiei deţinute sub entitatea economică prin care solicită sprijin, se face în acelaşi termen de maximum 24 de luni.
-Această etapă trebuie să fie încheiată înaintea depunerii Cererii de Finanțare pentru această submăsură.
-Etapa II: Depunerea şi înregistrarea Cererii de Finanțare însoţită de Planul de Afaceri şi documentele obligatorii (documentele justificative legate de baza materială cu activele deținute la momentul depunerii Cererii de Finanțare), precum și documentele anexă; o implementarea Planului de Afaceri trebuie să înceapă în termen de cel mult 9 luni de la data deciziei de acordare a sprijinului;
-o înaintea solicitării celei de-a doua tranșe de plată, beneficiarul face dovada creşterii performanţelor economice ale exploatației, prin comercializarea producției proprii în procent de minimum 20% din valoarea primei tranșe de plată.
-Etapa III: Instalarea tânărului fermier este considerată finalizată la momentul implementării corecte a Planului de Afaceri (adică la acordarea celei de-a doua tranșe de plată). o solicitantul se angajează să devină fermier activ în termen de maximum 18 luni de la data încheierii instalării.

Importanța Planului de afaceri

În afară de condițiile de eligibilitate, întocmirea Planului de afaceri și împlementarea lui este obligatorie pentru obținerea sprijinului integral. ”Îndeplinirea obiectivelor minime obligatorii aplicabile exploataţiei agricole şi a acţiunilor propuse pentru atingerea acestora, stabilite de beneficiar în Planul de Afaceri, constituie CONDIŢIE DE ELIGIBILITATE pentru acordarea celei de-a doua tranşe de plată”, se arată în Ghidul Solicitantului.

Implementarea Planului de Afaceri trebuie să înceapă în termen de cel mult 9 luni de la data deciziei de acordare a sprijinului.

Verificarea îndeplinirii conditiilor de eligibilitate și a activităţilor prevăzute în Planul de Afaceri se va efectua cel mult până la împlinirea a trei* ani (*cinci ani pentru exploataţiile pomicole) de la data aprobării deciziei individuale de acordare a sprijinului de instalare a tânărului fermier.

În cazul nerespectării condiţiilor de eligibilitate menţionate în Fişa Tehnică a submăsurii 6.1, precum şi a celor obligatorii pentru implementarea corectă a Planului de Afaceri, sprijinul acordat la prima tranşă de plată va fi recuperat integral şi nu va mai fi plătită a doua tranşă de plată;

În cazul nerespectării celorlalte obiective (suplimentare – minimum 3) asumate de către beneficiar prin Planul de Afaceri, plata va fi realizată proporţional cu gradul de îndeplinire a obiectivelor asumate. În funcţie de gradul de afectare, gravitatea faptelor, etc., după caz, vor fi recuperate parțial sumele deja acordate, respectiv proporțional cu obiectivele nerealizate din Planul de Afaceri afectate de neregulă, care nu mai îndeplinesc condiţiile menţionate.

Aşadar, pentru neîndeplinirea condiţiilor obligatorii pentru implementarea corectă a Planului de Afaceri (conform secţiunii „implementarea corectă a Planului de Afaceri”) se procedează la recuperarea integrală a sprijinului acordat şi nu se mai acordă a doua tranşă de plată, iar în cazul obiectivelor suplimentare propuse de către beneficiar prin Planul de Afaceri, se aplică recuperarea proporţională a sprijinului.

Toate documentele necesare și Ghidul Solicitantului pentru Submăsura 6.1 le găsiți pe www.afir.info

Recomandari