7 Nail Shapes You Need To Try Right Now

0 51

1. Round

Round

2. Square

Square

3. Stiletto

Stiletto

4. Almond

Almond

5. Squared Oval

Squared Oval

6. Ballerina

Ballerina

7. Mountain Peak

Mountain Peak
Recomandari